Strategický rozvoj integrační platformy
v Generali České pojišťovně

Případová studie: NOTIX připravil společně s Generali Českou pojišťovnou 5stupňový Maturity model integrace, plán akčních kroků a část z nich také realizoval.

Image 1
Image 2
Image 3
Background

Co bylo na začátku

Generali Česká pojišťovna (GČP) byla jednou z prvních velkých společností v ČR, která adoptovala principy SOA a vybudovala integrační platformu postavenou na ESB. Dynamika a tlak trhu má za následek neustále se zvyšující nároky na IT obecně a tím i na fungování integrace – víc automatizace, větší objemy, odezvy v reálném čase. Zároveň je potřeba snižovat náklady na integraci, zrychlovat time-to-market nebo zvyšovat kvalitu a spolehlivost.

GČP se proto rozhodla navrhnout a realizovat strategické kroky, kterými pokryje nejen současné požadavky na integraci, ale i ty, které mohou vzniknout v dohledné budoucnosti.

Projekt Strategického rozvoje

Projekt Strategického rozvoje integrační platformy byl rozdělený do dvou fází. V první fázi byly navrženy akční kroky rozvoje integrační platformy, které prošly následnou prioritizací a ve druhé fázi se vybrané akční kroky implementovaly.

Image

Fáze 1 - identifikace strategických iniciativ a akčních kroků

V první fázi projektu připravil NOTIX společně s GČP 5stupňový Maturity model integrace. Po posouzení aktuálního stavu integrace GČP oproti modelu se ukázalo, že jsou splněná kritéria pro dosažení stupně vyspělosti 3 (tzv. well-established) a brzy budou splněná také některá kritéria pro stupeň 4 (tzv. well-managed).

V rozdělení podle oblasti přínosu (náklady, time-to-market, spolehlivost) vznikl návrh zhruba 60 akčních kroků vedoucích směrem k dosažení maturity stupně 4. Navržené kroky s prioritou 1-3 pak dostaly zelenou pro realizaci.

Image

Fáze 2 - Realizace akčních kroků

Společně s integračním týmem GČP jsme realizační aktivity rozdělili na ty, které bude efektivnější připravovat v rámci interních kapacit a ty, které bude lepší realizovat externě (zejména větší uzavřené celky). Kromě přípravy Maturity modelu a návrhu akčních kroků pak NOTIX také některé úlohy realizoval:

 • Základ pro budování centrálního datového modelu GČP
  NOTIX disponuje platformou a metodikou pro budování centrálního datového modelu firmy. Ten má významný přínos nejen z pohledu integrace, ale také z pohledu identifikace dopadů změn u modelovaných entit do všech částí architektury a integrace. Nejdříve jsme nasadili platformu pro datový model vč. úprav pro GČP (generování artefaktů, ukládání dokumentace apod.) a následně jsme se pustili do samotného modelování jednotlivých částí organizace.
 • Nasazení log-managementu pro komponenty integrační platformy
  Logy jednotlivých částí integrační platformy jsme začlenili do centrálního log-managementu na platformě Elastic. V rámci začlenění došlo také ke standardizaci formátu logů v integrační platformě.
 • Profylaxe komponent integrační platformy
  Pro potřeby aplikační podpory a zvýšení stability jsme na platformě Elastic implementovali mechanismy pro detekci a predikci chybových stavů a potenciálních operačních hrozeb v integrační platformě.
 • Platforma pro distribuci událostí na technologii Kafka
  Vzhledem k našim dlouhodobě dobrým zkušenostem s Apache Kafka, jsme pro distribuci událostí doporučili právě tuto výkonnou a spolehlivou platformu. Úspěšně jsme provedli PoC, po jehož vyhodnocení se Kafka stala nedílnou součástí integrační platformy GČP.
 • Podpora pro automatizované nasazování a testování na integrační platformě
  Pro jednotlivé komponenty integrační platformy jsme vytvořili CI/CD pipelines pomocí standardních DevOps nástrojů (Jenkins, Ansible) v kombinaci s proprietárními skriptovacími jazyky každé z komponent. Pro centrální komponenty typu ESB to byl zároveň první krok k agile přístupu.

 

Image

Nižší náklady, rychlejší time-to-market, větší spolehlivost integrace

Projekt strategického rozvoje integrační platformy měl pro Generali Českou pojišťovnu přínosy ve všech zamýšlených oblastech.

 • Snižování nákladů: menší nároky na kapacitu týmu aplikační podpory díky zlepšenému log-managementu a systému včasného varování (profylaxe), snazší tvorba integrací díky centrálnímu datovému modelu a unifikaci návrhu.
 • Rychlejší time-to-market: rychlejší návrh, testování a deployment rozhraní (unifikace, zavedení CI/CD postupů, zvýšení kvality), platforma pro distribuci událostí zrychluje nově vývoj rozhraní (eliminuje původně nezbytnou část vývoje).
 • Zvýšení spolehlivosti: profylaxe s včasným varováním a notifikací odchylek předchází vzniku incidentů, automatizace pomocí DevOps nástrojů snižuje chybovost deploymentu změn v různých prostředích.

Realizací akčních kroků se GČP zároveň v Maturity modelu integrace výrazně posunula k dosažení stupně 4 (well-managed).

Image